Електронно оборудване

Предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана на мястото на застраховката срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.

Домашно имущество

Застрахова се недвижимо имущество (жилища, вили, сгради използвани за жилищни цели) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; произведения на изкуството и др.).

Застраховка на офиси и търговски обекти

Тази застраховка е насочена към собственици/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите.

Индустриални обекти

Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни, находящи се на територията на Р. България.

Строително монтажни работи

Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

Застраховане на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ)

Обект на застраховане по този вид застраховка е специфично оборудване като фотоволтаици и ветрогенератори, зползвани за производство на екологична енергия.