Обща Гражданска отговорност

Покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му, вкл. на отделна негова структура.

Професионални отговорности
Отговорност на физически лица
Отговорност на туроператори
Отговорност на счетоводители и одитори
Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети
Отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелни оръжия
Отговорност на нотариуси 
Отговорност на адвокати
Отговорност на медицински персонал
Отговорност на частният съдия изпълнител 
Отговорност на хотелиера
Отговорност на ресторантьора
Отговорност на брокера
Отговорност “Задължителна застраховка Професионална отговорност на строителя
Отговорност “Задължителна застраховка Професионална отговорност на проектанта
Отговорност на ръководители управители и членове на управителни органи
Отговорност на синдика
Отговорност на лицензираните оценители
Отговорност вследствие дейност по сертифициране , лицензиране и контрол
Отговорност на работодателя

Тази застраховка покрива регламентираната в Кодекса на труда неограничена, безвиновна отговорност на работодателя имуществени и неимуществени вреди, причинени на неговите работници или служители вследствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от друг работник или служител.

Отговорност на изделието

Този вид застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал или инсталирал.

Обща Гражданска Отговорност на превозвача (Финансова стабилност)

Застраховката се сключва съгласно Наредба 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и отговаря на чл. 6, ал. 6 - раздел ІІ, буква “А”, т. 13 от приложение No 1 и чл. 223 ал. 1 от Кодекса да застраховането. Застрахователната сума се определя и отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 3 от Наредба 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари