Селскостопански животни

Основно предназначение на застраховането на домашни животни е да предостави на застрахованите парични компенсации за нанесените им щети от застрахователни събития

Земеделски култури

Тази застраховка осигурява широка защита на реколтата от земеделски култури срещу природни бедствия.

Трайни насаждения

Обект на покритие е самото растение. Продуктът позволява на земеделците да получат средства за възстановяване на увредени от застраховани рискове многогодишни насаждения.