Застраховка на товари (Карго)

Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство. Застраховката може да бъде също така абонаментна.

Отговорност на превозвача (CMR)

Покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМР/. Застраховката може да се сключи за срок от една година или за друг уговорен срок.

Отговорност на спедитора

Отговорност на спедитора се базира изцяло на Общите спедиторски условия /ОСУ/ на Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ . Застраховат се спедитори, които действат като такива, съгласно раздел ІІІ, чл.6 т.1 и т.2 на ОСУ и съгласно чл. 361 от ТЗ, където е регламентирана правната фигура на спедитора.

Морско и Авио Застраховане
Застраховка на летателни апарати - Предмет на застраховката е “Каско на летателния апарат” - пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати.
Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати - Тази застраховка покрива загубите и/или разноските, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.
Застраховка на плавателни съдове - Застраховат се всички видове плавателни съдове, с изключение на джетове, водни колела, канута, каяци и гумени лодки по застраховки каско, отговорност при сблъскване и злополука.
Гражданска отговорност с притежаването и използването на плавателни съдове - Тази застраховка покрива загуби и/или разноски, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.