Групова застраховка злополука
Трудова злополука

Застраховка „Трудова злополука“ е задължителна съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд за сметка на работодателя, чл. 52 /ДВ, бр. 76/20.09.2005 г. и Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска “трудова злополука /ДВ бр.15/17.02.2006г.

Индивидуална застраховка злополука
Злополука на посетители и гости на хотели

Застраховката покрива злополука на посетителите на територията на хотелския комплекс . Покрити рискове:

- смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука
- медицински разноски вследствие злополука
- медицинско транспортиране и репатриране вследствие злополука
- кражба или загуба на багаж
- обща гражданска отговорност